Adatvédelmi Szabályzat

1. A Tájékoztató célja és hatályba lépése

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban:„Tájékoztató”) célja, hogy
meghatározza a Felnőtt Önfejlesztő Klub (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett
nyilvántartások/adatbázisok/honlap/e-mail lista felhasználásának törvényes rendjét,
valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs
önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint,
hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga
rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve
megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul
szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél
folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

 

2. Irányadó jogszabályok

Az adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően, bizalmasan kezeljük, csak annak
érdekében használjuk fel, hogy a lehető legjobb kiszolgálást kaphassák ügyfeleink. A
megadott telefon elérhetőségen, illetve e-mail-címen az ügyfeleinket elérjük,
amennyiben szükséges, levelet küldünk. A Klubból bármikor kiléphet, és kérheti az
adatok törlését a rendszereinkből. Telefonos kapcsolatfelvétel, illetve videós
beszélgetések alkalmával sem a telefonbeszélgetés, sem a videó beszélgetés nem
kerülnek rögzítésre.

/Lásd: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezése szerint adatkezelő: az a természetes
vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja./

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban:
„GDPR”)
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a
továbbiakban: „Eker. tv.”);
 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).
 a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény (a továbbiakban: Hpt.),
 a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Bszt.)
 a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Bit.)

 

3. Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

A www.onfejlsztoklub.hu honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi
jog Stumpf Zsuzsanna egyéni vállalkozót (székhelye: 3529 Miskolc, Lévay József út
25, nyilvántartási száma: 50611564, adószáma: 67693656-1-25) illeti.  

 

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja,
időtartama és jogcíme

Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi
felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor
kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról,
továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben,
amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen
esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett
részére).

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan
közölni.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő
kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Adatkezelő sem adatfeldolgozók, sem más harmadik személyek felé nem
továbbítják az adatokat. Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó
adatkezelések:
1. Csoportos levélre történő felírás
Kizárólag elérhetőség esetére szükséges. További tájékoztatás a Beleegyező
Nyilatkozatban.

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
 A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám
 Az adatkezelés célja: elérhetőség, anyagok feltöltésével, illetve csoportos on-line
vagy off-line beszélgetésekkel kapcsolatos tájékoztatás.
 Adott esetben az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás
Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének
ellehetetlenülése; ingyenes blogcikk vagy videóanyagok, és egyéb fontos vagy nem
fontos értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes videós adás, csoportos
beszélgetések és értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes közösségi
tartalom értesítők küldésének ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének
ellehetetlenülése; a cég partnerei által meghirdetett, a meghirdetett programokon
való részvétel ellehetetlenülése. Ezért Stumpf Zsuzsanna nem vonható felelősségre.

2.1. Az Felnőtt Önfejlesztő Klub által vállalt tevékenységek végzése tekintetében a a pénzt
az OTP Bank kezeli. Számlaszám: 11773425-04391153

2.2. A Felnőtt Önfejlesztő Klub a honlapon megjelenő tevékenységeket végzi.
2.2.1. Tananyagok, írott és videó anyagok hozzáférése
Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a Klubtagságba való felvétel
igényének benyújtását követően az adatait meg kell adni a honlapon. A kezelt adatok
köre: e-mail cím, számlázási cím, név, telefonszám. Az adatkezelés célja: a Klub
vállalt kötelezettségének teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő
problémák megoldása, kérdések megválaszolása.

Adattovábbítás: fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére , valamint a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal, az onlineszamla.na.gov.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és
tárolása érdekében.

Az adatok törlésének határideje a Felnőtt Önfejlesztő Klub megszűnésével, az adatok
megadását követő maximum 3 év.

ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a
többi adat (név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem
törölhetőek a megjelölt időpontig.

2.2.2.On-line és Off-line csoportos beszélgetések megszervezése
Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: vállalt
kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, bankkártya adatok, telefonszám, lakcím
(számlázási cím).

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a 2.2.1. pontban felsoroltak ide
is érvényesek.
2.2.3.Hozzászólások
Hozzászólás beküldésekor, illetve on-line hozzászóláskor (illetve az adminisztrátor a
hozzászólás elfogadása után), a hozzászólás tartalma és a hozzászóló profil képe,
illetve arca is megjelenik a zárt csoportban, és a tagok számára látható lesz.

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak adatai nem meghatározható ideig a
rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely
hozzászólása általunk is megismertté váljon. Adott esetben ez szolgáltathat egy
újabb témát a csoportos beszélgetés alkalmával.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás
ellenőrizheti.

 

5. Analitika és sütik

A sütik/cookiek egy olyan kis adatcsomagot jelentenek, amit az internetes
szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. Ez ma már rengeteg honlap működéséhez
elengedhetetlen technológia, amit minden böngésző támogat. Ezek segítségével
lehet például bejelentkezni egy oldalra, vagy személyre szabott információt elérni az
interneten.

A www.onfelesztoklub.hu oldal, a minél jobb működése érdekében sütiket használ.
Ezt a számítógépéről illetve használt böngészőjéből bármikor törölheti. A különböző
böngészők sütijeit a következő oldalakon tudja törölni: Google Chrome, Safari,
Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer.

Amennyiben nem fogadja el a sütiket, nem tudjuk garantálni az oldal megfelelő
működését. Amennyiben az „Elfogadom” gombra kattint, elfogadja a sütik
használatát.

A sütik képesek statisztikai adatokat is nyújtani a honlapok üzemeltetőinek. Ezek az
adatokat információt tartalmazhatnak az érdeklődési köreiről, demográfiai adatairól.

Amennyiben ezt engedélyezi, úgy ezeket az adatokat a Felnőtt Önfejlesztő Klub arra
használja fel, hogy minél inkább az érdeklődéseknek megfelelő tartalmat készítsen,
jobban megértse az olvasókat, illetve remarketing tevékenységgel kiegészítve tovább
maradjon az olvasók szeme előtt. Így a korábbi látogatóknak, vagy a hasonló
érdeklődési körrel rendelkezőknek különböző Google illetve Facebook hirdetéseket
jeleníthet meg.

Ezen adatok alapján nem lehet személyesen beazonosítani Önt. Csupán arra
szolgálnak többek között, hogy meg lehessen nézni, hogy pl. egy adott cikk
olvasásával átlagosan hány percet töltenek az emberek, melyik városból van a
legtöbb olvasója a blognak, vagy mely korcsoport számára vonzó a honlap.

Az ilyen jellegű adatgyűjtésre a Googley Analytics és Facebook pixart használja az
oldal. Minden analitikus adatgyűjtés alól ki lehet jelentkezni a következő helyeken:
Google , Facebook.

Amennyiben az „Elfogadom” gombra kattint, elfogadja a sütik használatát.

Más honlapról származó beágyazott tartalmak:

A www.onfejlesztoklub.hu honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó
beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek) használhatnak. A külső forrásból
származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk
volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket, vagy
harmadik féltől származó követőkódot használnak. Ezen oldalak adat- és
információvédelmi szabályaiért, gyakorlataiért a Felnőtt Önfejlesztő Klub nem vállal
felelősséget.

Amennyiben tudomásunkra jut, hogy a külső honlap sérti a hatályos jogszabályokat,
káros magatartást végez, azonnali hatállyal eltávolítjuk oldalunkról a linkeket.

 

6. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa
kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási
igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a megadott
elérhetőségeken.

Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem
gyakorolhatja.

A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az
érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14.
cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti
tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő
tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az

Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre
vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:
 A rá vonatkozó személyes adatok;
 az adatkezelés célja(i);
 az érintett személyes adatok kategóriái;
 azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 az adatok tárolásának időtartama;
 a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 a kezelt adatok forrása;
 profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának
részletei, gyakorlati hatásai;
A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a
kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre
van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.

Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat
kér. Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.
A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó
pontatlan adatok helyesbítését.

A törléshez való jog:

Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére
Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az
érintettre vonatkozó adatokat:

Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás
nélkül) kerülhetnek kezelésre;
 az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
 az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek
nincs más jogalapja az adatkezelésre;
 a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
 a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek
teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az
alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:
 Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a
további adatkezelés;
 a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
szükséges;
 közérdekből;
 archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
 jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike
fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre
vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének
felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
 az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán
az adatkezelés korlátozását kéri;
 az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok
további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;
 Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a
korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot,
amennyiben:
 Az érintett ehhez hozzájárul;
 jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 közérdek érvényesítéséhez szükséges.
A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott
hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő
haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel
kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy
jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem
szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a
visszavonás nem érinti.

Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó
adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban

történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a
lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

Automatizál döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy
ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson)
alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan
érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:
 az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés
megkötése vagy teljesítése céljából;
 az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
 alkalmazását jogszabály engedélyezi;
 szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

 

7. Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát
(így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5
évig tárolja, majd törli.

8. Az adatok tárolásának módja, biztosítása

Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a
székhelyén őrzi.

Az (1) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok,
amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja,
hogy az adatok:
 változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);

 hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
 illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).
 Az adatok védelme kiterjed különösen:
 a jogosulatlan hozzáférésre;
 megváltoztatásra;
 továbbításra;
 törlésre;
 nyilvánosságra hozatalra;
 véletlen sérülésre;
 véletlen megsemmisülésre;
 illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válásra.
Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika
mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A
megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett
adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja,
hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy
összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:
 az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
 csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
 az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve
legyen.
Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet
biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok,
betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az
adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.

Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek
fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az
információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális
tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő
mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és
tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak,
hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági

eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések
hatékonyságát.

9. Eljárási szabályok

Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem
érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül
írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a
fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás
megfelelő indoklásával együtt.

Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:
 az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér
tájékoztatást/intézkedést;
 a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 a kérelem túlzó.
 A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:
 a kérelmet megtagadni;
 a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.
Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy
DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati
példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform
technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért
500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.

Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti
mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a
tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely
személyek felé került továbbításra.

Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve,
ha:
 az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul
magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
 az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

10. Kártérítés

Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok
megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy
jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni.
Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés
elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.

Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha
megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra
megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen
kívül hagyása miatt állt be.

Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek,
ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem
felelősek.

 

11. Jogorvoslat

Ha bármilyen kifogásolható dolgot észlel, kérjük, először felénk jelezze az
onfejlesztoklub@gmail.com címen.

Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az
adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel
rendelkező bírósághoz A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő
elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

 

12. Hatósági együttműködés

Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult
hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az (1) pont szerinti esetekben, amelyek
feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.